Stadgar


Stadgar för Trångfors Kabelvision (Ideell Förening)

Antagna vid årsmöte 2018-03-08

Föreningens firma och ändamål

 • 1 Föreningen firma är ”Trångfors Kabelvision”.Föreningen har till ändamål att anlägga och driva en anläggning för kabel-TV.    Föreningen ska verka för en hög driftsäkerhet av anläggningen och fortsatt          utveckling av befintliga system. Vidare skall föreningen anpassa utbudet och     utvecklingen av en lokal TV kanal på ett sådant sätt att aktuell information   snabbt kan spridas och verka befrämjande för att sprida lokal och regional          kultur genom televisionsmediet.

Syftet med verksamheten är helt ideell, att sprida kunskap till medlemmarna                 genom televisionsmediet samt engagera medlemmarna genom utbud och                   utveckling av föreningens lokala TV – kanal.

Föreningens säte

 • 2 Föreningen har sitt säte i Boden.

Andel och medlemskap i föreningen

 • 3 Medlem i föreningen avses fastighetsägare som erlagt andel i föreningen och beslutad medlemsavgift. Endast en fastighet får omfattas av en andel. Varje        andelsägare i föreningen äger lika del i föreningen och innehar en röst förutsatt  att medlemsavgiften är betald.

Den som efter fastighetsförvärv blir ny medlem efter att ha övertagit en andel,               ingår från tillträdesdagen med samma rättigheter och skyldigheter som andra               delägare.

 • 4 Då andel önskas och det av styrelsen anses möjligt att koppla in, skall ny medlem erlägga 4 000:- för andel i föreningen plus medlemsavgift för         återstående del av året (medlemsavgift / 12 x antal månader).

Andelsägare som är urkopplad och önskar bli återansluten erlägger 720:- plus             medlemsavgift för återstående del av året (medlemsavgift / 12 x antal månader).

 • 5 Andelsägare svarar själv för nätet utöver stomnätet. Andelsägare skall sörja för att på fastigheten belägna kablar eller apparatur inte förstörs eller att distribution till andra anslutna fastigheter förhindras. Andelsägare svarar själv för grävning vid installation av fastigheten till stomnätet. Andelsägarens vars anläggning stör huvudanläggningen kan kopplas ur tills anläggningen har blivit åtgärdad.
 • 6 Andel tillhör fastigheten och får ej överlåtas till annan fastighet. Avgift för andel återbetalas ej.
 • 7 Medlemsavgiften avser perioden 1/1–31/12 och fastställs av årsmötet men grundar sig i föreningens budget. Avgiften erläggs vid den tidpunkt och på det    sätt som styrelsen beslutar.
 • Brott mot dessa stadgar kan medföra uteslutning ur föreningen. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om denne uppenbarligen agerar på ett sådant sätt som skadar föreningen och/eller agerar mot föreningens stadgar. Till exempel inte betalar medlemsavgiften i tid och återkommande inte betalar fakturor i tid.
 • 9 Medlem som inte vill ha tillgång till kabel TV kopplas bort från nätet och erlägger inte (medlemsavgift) kostnad för drift och underhåll. Detta måste          meddelas till styrelsen av andelsägaren senast 31/12 innan det kalenderår          medlemskapet avses avslutas.

Föreningens organisation

 • 10 Föreningens organisation består av: årsmötet, styrelsen, revisorer och valberedning.

Räkenskapsår och revision

 • 11 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.
 • 12 Bokslut och bokföring och övriga handlingar skall vara revisor tillhanda så revision kan genomföras före årsmöte. Revisorerna skall av utsedd sekreterare senast en månad efter årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte få nedtecknade protokoll.

Årsmöte

 • 13 Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall delges medlemmarna senast två veckor före årsmötet minst på hemsidan: tkv.nu.          Skriftlig kallelse skall dock alltid sändas till varje medlem vars postadress är       känd för föreningen om årsmötet skall behandla fråga om föreningens   försättande i likvidation, upplösning eller uppgående i annan organisation            genom fusion.

Vid årsmötet har varje medlem en röst och röstberättigad är endast den som               fullgjort sina förpliktelser till föreningen. En medlems rätt vid årsmöte utövas
av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare                   enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt          och på fullmakten skall framgå vilket möte som avses. Ombud får endast                     företräda en medlem.

Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de                     avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordförande                                 biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal                   avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet                 förrättas. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas.

Utsedd årsmötessekreterare skall sörja för att det förs protokoll vid årsmötet.

I fråga om protokollets innehåll gäller:

 1. att röstlängden biläggs protokollet.
 2. att årsmötets beslut förs in i protokollet.
 3. att om omröstning genomförts anges resultatet.

Senast tre veckor efter årsmöte skall det justerade protokollet hållas tillgängligt för föreningens medlemmar.

 • 14 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före december månads utgång.
 • 15 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter föredragas:
  • Mötets öppnande.
  • Val av mötesordförande.
  • Val av mötessekreterare.
  • Anmälan av fullmakter och godkännande av röstlängd.
  • Fastställande av dagordning.
  • Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
  • Fråga om kallelse behörigen skett.
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
  • Revisorernas berättelse.
  • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande.
  • Val av sekreterare.
  • Val av kassör.
  • Val av styrelseledamöter och ersättare.
  • Val av minst 1 revisorer samt minst 1 revisorsersättare.
  • Val av valberedning (3 personer inklusive sammankallande).
  • Beslut om medlemsavgift för innevarande år.
  • Beslut om kostnadsersättning och arvode till styrelsen.
  • Övriga anmälda ärenden (ej beslutsärenden).
  • Mötets avslut.

Extra årsmöte/medlemsmöte

 • 16 Extra årsmöte avhålls om minst 10 % av medlemmarna begär detta eller om styrelsen beslutar om detta. Kallelse till extra årsmöte skall utlysas minst tre        veckor före mötesdatum. På extra årsmöte får inte beslut fattas i andra                ärenden än de som angivits i kallelsen. I övrigt gäller vad som föreskrivits i § 13.
 • 17 Under året skall utöver ordinarie årsmöte minst ett medlemsmöte hållas och vad gäller kallelse, rösträtt och beslut gäller vad som föreskrivits i § 13.

Konstituering och firmateckning

 • 18 Styrelsen utser minst två styrelseledamöter, att två i förening eller var för sig teckna föreningens firma.

Styrelse

 • 19 Föreningens styrelse skall utgöras av 5 personer. Ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter samt två ersättare.

Ordförande väljs för ett år i taget, kassör och sekreterare samt 2 ledamöter                   väljs för en period av två år. Om en helt ny styrelse väljs skall mandattiden för               två personer vara ett år.

Ledamot och ersättare kan väljas om.
Styrelsen är beslutsmässig med tre samtidigt närvarande ledamöter eller med             någon ersättare för den eller dessa.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som justeras av                         ordförande och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

Protokoll skall förvaras betryggande och tillsändas revisor senast en månad                 efter dag för sammanträde.

Styrelsen äger rätt att använda föreningens disponibla medel för underhåll och            kanalutbyggnad samt uppgradering av anläggningen för att säkerställa driften.

Beslutsförhet

 • 20 Styrelsen är beslutför när minst tre styrelseledamöter är närvarande och som styrelsens beslut gäller den mening de flest förenar sig om och vid lika röstetal    den mening som ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är                    närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

Därest föreningen äger fast egendom får styrelsen eller firmatecknare inte utan           årsmötets/medlemsmötets hörande avhända föreningen sådan egendom.                     Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i             föreningens fasta egendom.

Valberedning

 • 21 Vid ordinarie årsmöte utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte avhållits.

Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en ledamot utses till                          sammankallande i valberedningen.

Valberedningen skall föreslå:

Ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter och ersättare samt revisorer           och revisorsersättare.

Revisorer

 • 22 Minst en revisor och en revisorsersättare skall väljas av ordinarie årsmöte för tiden intill att nästa ordinarie årsmöte hållits.

         Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutat och                             revisionsberättelsen avgiven senast 1 vecka innan ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie årsmöte över av                               revisorerna gjorda anmärkningar. Sådan förklaring skall hållas tillgänglig för                 medlemmarna minst 4 dagar före det årsmöte på vilken den skall behandlas.

Upplösning

 • 23 Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast av ordinarie årsmöte.

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas i enlighet med det                upplösande årsmötets beslut. För beslut om upplösning krävs att ¾ av antalet              närvarande röstberättigade medlemmar röstar för en upplösning. Beslut om                 upplösning skall ske minst sex (6) månader före verkställandet.

 • 24 Tillägg eller ändringar av dessa stadgar kan beslutas vid årsmöte eller extra årsmöte/medlemsmöte om minst 3/4 av de närvarande röstberättigade              medlemmarna ansluter sig till förslaget. Förslag till stadgeändring skall delges      samtliga medlemmar senast i samband med kallelse till årsmötet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *